<![CDATA[BRIC Bio일정-연구비]]> https://www.ibric.org/ ko BRIC 2020-03-30 00:00:43 241273 <![CDATA[「2020년 국립보건연구원 정책연구용역(국가 임균의 항생제 내성균 산출 전략 수립 및 시범운영)」 재공고 입찰 안내]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241273 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241273 Thu, 26 Mar 2020 09:36:15 +0900 241272 <![CDATA[2020년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제(한의융합 다빈도 난치성 질환 대응기술 개발-대규모 융합임상연구) 재공고]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241272 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241272 Thu, 26 Mar 2020 09:28:38 +0900 241265 <![CDATA[2020년도 민간경상보조사업 수행기관 재공고(해외감염병 여행자 건강 경보체계 구축 사업)]]>(<![CDATA[2020.03.30]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241265 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241265 Wed, 25 Mar 2020 10:24:11 +0900 241263 <![CDATA[2020년도 포스트게놈다부처유전체사업 신규과제 선정계획 공고]]>(<![CDATA[2020.04.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241263 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241263 Wed, 25 Mar 2020 09:41:36 +0900 241153 <![CDATA[2020년도 나노미래소재원천기술개발사업(도전형) 신규과제 수정 공고]]>(<![CDATA[2020.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241153 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241153 Mon, 16 Mar 2020 15:55:17 +0900 241152 <![CDATA[2020년도 나노미래소재원천기술개발사업(선도형, 경쟁형) 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241152 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241152 Mon, 16 Mar 2020 15:53:48 +0900 241067 <![CDATA[2020년도 미래뇌융합기술개발사업 신규과제 공모]]>(<![CDATA[2020.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241067 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241067 Tue, 10 Mar 2020 11:18:22 +0900 241066 <![CDATA[2020년도 차세대지능형반도체기술개발사업(소자) 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.07]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241066 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241066 Tue, 10 Mar 2020 11:17:13 +0900 241065 <![CDATA[2020년도 가축질병대응기술개발사업 시행계획 공고]]>(<![CDATA[2020.04.03]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241065 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241065 Tue, 10 Mar 2020 11:14:16 +0900 241064 <![CDATA[2020년도 작물바이러스 및 병해충 대응 산업화 기술개발사업 시행계획 공고(수정)]]>(<![CDATA[2020.04.03]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241064 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241064 Tue, 10 Mar 2020 11:13:15 +0900 241063 <![CDATA[(수정공고)2020년도 글로벌 핵심인재 양성지원 사업 공고]]>(<![CDATA[2020.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241063 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241063 Tue, 10 Mar 2020 11:11:34 +0900 241062 <![CDATA[2020년도 바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업 신규지원 대상과제 공고]]>(<![CDATA[2020.04.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241062 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=241062 Tue, 10 Mar 2020 11:10:31 +0900 240974 <![CDATA[2020년도 나노팹시설활용지원사업 공고]]>(<![CDATA[2020.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240974 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240974 Tue, 03 Mar 2020 09:25:06 +0900 240973 <![CDATA[2020년도 나노미래소재원천기술개발사업(도전형) 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2020.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240973 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240973 Tue, 03 Mar 2020 09:23:07 +0900 240362 <![CDATA[2020 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 프로그램]]>(<![CDATA[2020.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240362 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240362 Tue, 21 Jan 2020 14:47:02 +0900 240235 <![CDATA[2020년도 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 공모]]>(<![CDATA[2020.06.02]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240235 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240235 Tue, 14 Jan 2020 16:59:08 +0900 240088 <![CDATA[2021년 HFSP(Human Frontier Science Program) 연구 그랜트 신청 안내]]>(<![CDATA[2020.03.30]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240088 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=240088 Tue, 07 Jan 2020 16:24:06 +0900