<![CDATA[BRIC Bio일정-연구비]]> https://www.ibric.org/ ko BRIC 2019-07-22 15:09:20 236462 <![CDATA[2019년도 2차 원천연구기획평가사업 위탁연구과제 공모]]>(<![CDATA[2019.07.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236462 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236462 Fri, 19 Jul 2019 14:54:13 +0900 236405 <![CDATA[혁신 신약 연구개발 컨설팅 프로그램(CIDD Program) 지원과제 공고]]>(<![CDATA[2019.08.23]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236405 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236405 Tue, 16 Jul 2019 13:26:09 +0900 236404 <![CDATA[2019년도 1세대 스마트팜 고도화 및 산업화 연구개발 시행계획 공고(3차)]]>(<![CDATA[2019.08.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236404 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236404 Tue, 16 Jul 2019 13:23:28 +0900 236403 <![CDATA[2019년도 가축질병대응기술개발사업 시행계획 추가 공고]]>(<![CDATA[2019.08.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236403 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236403 Tue, 16 Jul 2019 13:21:59 +0900 236402 <![CDATA[축산법령 체계화 및 축산업 통합공고 방안 마련]]>(<![CDATA[2019.07.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236402 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236402 Tue, 16 Jul 2019 13:20:17 +0900 236229 <![CDATA[2019년 과학융합 콘텐츠 개발 지원사업 공고문]]>(<![CDATA[2019.07.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236229 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236229 Thu, 04 Jul 2019 14:49:33 +0900 236223 <![CDATA[2019년도 전략형 국제공동연구사업 신규과제 공모]]>(<![CDATA[2019.08.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236223 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236223 Thu, 04 Jul 2019 14:21:55 +0900 236222 <![CDATA[2019년도 고부가가치식품기술개발사업 자유응모과제 (푸드 스타트업 기술개발) 시행계획 공고]]>(<![CDATA[2019.07.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236222 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236222 Thu, 04 Jul 2019 14:19:24 +0900 236113 <![CDATA[2019년 과학융합콘텐츠 개발 지원사업 모집 공고]]>(<![CDATA[2019.07.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236113 https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=bio_schedule1&id=236113 Fri, 28 Jun 2019 10:28:34 +0900