<![CDATA[BRIC Bio일정]]> http://www.ibric.org/ ko BRIC 2019-03-25 23:35:32 233845 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]바이러스의 RNA를 endosome에 가두며 바이러스 막을 천공하는 nano-perforator-문석오 (성균관대학교)]]>(<![CDATA[2019.04.04]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233845&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233845&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 25 Mar 2019 16:29:56 +0900 233843 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[International Workshop for Microplastics 2019]]>(<![CDATA[2019.04.04]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233843&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233843&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 25 Mar 2019 16:25:38 +0900 233842 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[영인프런티어] 2019년 4월 고객초청 세미나 안내]]>(<![CDATA[2019.04.01]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233842&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233842&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 25 Mar 2019 16:06:30 +0900 233832 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[19th Avison Biomedical Symposium 2019]]>(<![CDATA[2019.05.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233832&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233832&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 25 Mar 2019 15:05:17 +0900 233822 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[4월 BD FlowJo 정기교육 (무료)]]>(<![CDATA[2019.04.10]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233822&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233822&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 22 Mar 2019 14:25:43 +0900 233812 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019 한국생명공학연구원 미국 채용설명회]]>(<![CDATA[2019.03.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233812&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233812&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 22 Mar 2019 10:56:20 +0900 233802 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019 Daegu Symposium on Obesity & Diabetes]]>(<![CDATA[2019.03.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233802&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233802&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 21 Mar 2019 09:32:34 +0900 233792 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[에디티지 무료 온라인 강의] 연구 아이디어를 보호하는 방법(아이디어 도용 방지)]]>(<![CDATA[2019.03.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233792&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233792&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 20 Mar 2019 20:09:41 +0900 233782 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019년 한국보건정보통계학회 춘계학술대회]]>(<![CDATA[2019.04.05]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233782&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233782&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 20 Mar 2019 17:43:09 +0900 233772 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019 3rd CND TOX BOOTCAMP]]>(<![CDATA[2019.04.11]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233772&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233772&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 20 Mar 2019 09:41:49 +0900 233762 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[대학창의발명대회]]>(<![CDATA[2019.04.22]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233762&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233762&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:42:57 +0900 233761 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[12회 학술포럼 ‘건강검진이 건강 수명에 기여하고 있는가?]]>(<![CDATA[2019.03.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233761&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233761&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:38:24 +0900 233760 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[대한소화기학회 2019년 춘계학술대회]]>(<![CDATA[2019.04.20]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233760&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233760&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:31:46 +0900 233759 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2019년도 선박 배출 미세먼지 통합 저감기술개발사업 신규과제 선정계획 재공고]]>(<![CDATA[2019.03.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233759&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233759&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:22:53 +0900 233758 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2019 POSCO Asia Fellowship]]>(<![CDATA[2019.04.15]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233758&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233758&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:19:27 +0900 233757 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[[재공고]2019년 의료기관 감염인 상담사업 수행기관 공모]]>(<![CDATA[2019.03.28]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233757&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233757&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:17:38 +0900 233756 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2019년도 요양병원 감염관리 교육 과정 개발·운영의 사업 수행 기관 재공모]]>(<![CDATA[2019.03.25]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233756&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233756&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:16:22 +0900 233755 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2019년 한-EU 공동연구지원사업 사전공고]]>(<![CDATA[2019.05.13]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233755&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233755&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:13:54 +0900 233754 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2019년 한국 이공계 여성 대학원생 미국 연수프로그램 신규과제 공모]]>(<![CDATA[2019.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233754&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233754&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:12:01 +0900 233753 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2019년도 1차 원천연구기획평가사업 위탁연구과제 공모]]>(<![CDATA[2019.03.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233753&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233753&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:10:26 +0900 233752 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2019년 실험실 창업기업 실태조사 용역 공고]]>(<![CDATA[2019.04.08]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233752&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233752&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 17:08:05 +0900 233742 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[호남권 국가 R&D 혁신을 위한 토론회]]>(<![CDATA[2019.04.04]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233742&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233742&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 15:34:16 +0900 233732 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]성공적인 CRISPR-Cas9 유전자 편집 실험을 위한 최신기술 소개-장윤희 (Thermo Fisher Scientific)]]>(<![CDATA[2019.04.10]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233732&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233732&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 14:06:15 +0900 233723 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[바이오분야 재직자 국비전액지원교육] 4월 17일~18일 「바이오의약품 GMP 실무」 무료교육 안내 (선착순 정원 20명)]]>(<![CDATA[2019.04.17]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233723&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233723&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 11:01:38 +0900 233722 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[의료기기분야 재직자 국비전액지원교육] 4월 10일~11일 「의료기기 GMP 실무」 무료교육 안내 (선착순 정원 20명)]]>(<![CDATA[2019.04.10]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233722&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233722&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 19 Mar 2019 10:57:13 +0900 233712 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[BD FACS 4월 정기교육]]>(<![CDATA[2019.04.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233712&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233712&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 18 Mar 2019 17:09:28 +0900 233702 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019 한국생물공학회 춘계학술발표대회 및 국제심포지엄]]>(<![CDATA[2019.04.10]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233702&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233702&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 18 Mar 2019 14:12:19 +0900 233692 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[바이오신약개발 워크샵]]>(<![CDATA[2019.04.11]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233692&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233692&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 18 Mar 2019 12:11:01 +0900 233682 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[2019년 제1차 오픈이노베이션 라이선싱 링크 미팅]]>(<![CDATA[2019.04.02]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233682&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233682&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 18 Mar 2019 09:15:08 +0900 233672 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[&#8203;[한국역학회] 한국역학회 2019년 봄 학술대회 사전등록 안내]]>(<![CDATA[2019.04.05]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233672&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233672&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 15 Mar 2019 11:23:18 +0900 233662 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[서울아산병원] 3rd CACT-CND Joint Symposium]]>(<![CDATA[2019.04.12]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233662&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233662&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 14 Mar 2019 14:38:38 +0900 233652 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[한국대사체학회 2019 정기학술대회 및 제7차 정기총회]]>(<![CDATA[2019.04.04]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233652&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233652&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 14 Mar 2019 13:34:56 +0900 233642 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2019년도 안전관리 우수연구실 인증사업 시행공고]]>(<![CDATA[2019.10.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233642&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233642&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 14 Mar 2019 10:21:56 +0900 233632 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[Malvern Panalytical] 효과적인 XRD 활용을 위한 사용자 교육 -Advanced Course]]>(<![CDATA[2019.04.02]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233632&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233632&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 14 Mar 2019 08:53:58 +0900 233622 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[2019년 춘계학술대회]]>(<![CDATA[2019.03.28]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233622&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233622&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 13 Mar 2019 17:16:00 +0900 233612 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[[BRIC Webinar]생존 운동 신경세포에서의 circular RNA 생성-서준배 (Iowa State University)]]>(<![CDATA[2019.03.27]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233612&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233612&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 13 Mar 2019 10:33:22 +0900 233603 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[이매스교육센터 3월, 4월 교육일정 안내]]>(<![CDATA[2019.04.18]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233603&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233603&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 12 Mar 2019 21:18:41 +0900 233602 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[이매스교육센터 - 밸리데이션 과정 외 교육일정 안내]]>(<![CDATA[2019.03.28]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233602&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233602&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 12 Mar 2019 20:42:32 +0900 233582 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[[국가생명윤리정책원] 2019 학술대회지원사업 공고]]>(<![CDATA[2019.03.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233582&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233582&Page=&Board=bio_schedule1& Mon, 11 Mar 2019 16:40:52 +0900 233572 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[LCMS 심화교육 &#8211; 임상/의약품 개발 PK 분석 교육 - 실습과정]]>(<![CDATA[2019.04.11]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233572&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233572&Page=&Board=bio_schedule1& Sat, 09 Mar 2019 13:48:54 +0900 233542 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[[국가연구안전관리본부] 연구실 안전환경 조성 촉진사업 공고]]>(<![CDATA[2019.10.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233542&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233542&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 08 Mar 2019 10:51:37 +0900 233533 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[제약 산업에서 널리 이용되는 히알루론산의 응용 및 특성 평가 세미나]]>(<![CDATA[2019.03.28]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233533&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233533&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 08 Mar 2019 09:46:29 +0900 233532 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[27th FAOBMB & 44th MSBMB Annual Conferences]]>(<![CDATA[2019.08.19]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233532&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233532&Page=&Board=bio_schedule1& Fri, 08 Mar 2019 09:36:14 +0900 233512 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[국립암센터 의생명과학포럼(2019년 1차)]]>(<![CDATA[2019.04.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233512&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233512&Page=&Board=bio_schedule1& Thu, 07 Mar 2019 13:30:02 +0900 233492 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[3월26~27일] 『바이오의약품 QC시험관리』 국비전액지원교육 (중소·중견기업재직자 무료)]]>(<![CDATA[2019.03.26]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233492&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233492&Page=&Board=bio_schedule1& Wed, 06 Mar 2019 12:37:55 +0900 233473 (<![CDATA[교육일정]]>)<![CDATA[[3월 29일] 잔류용매 시험법 기준이해와 잔류용매 MV실시요령]]>(<![CDATA[2019.03.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233473&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233473&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 05 Mar 2019 14:44:37 +0900 233472 (<![CDATA[학술일정]]>)<![CDATA[제2회 오가노이드 심포지엄 및 핸즈온워크샵 [2019 CHA Organoid Center Symposium]]]>(<![CDATA[2019.05.09]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233472&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233472&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 05 Mar 2019 14:18:23 +0900 233449 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[2019년 NRF-IIASA 박사후연구원 지원사업 신규과제 공고]]>(<![CDATA[2019.04.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233449&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233449&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 05 Mar 2019 09:40:31 +0900 233448 (<![CDATA[공고]]>)<![CDATA[2020년도 농림축산식품부&#8226;농촌진흥청 공동 기술수요조사 실시 공고]]>(<![CDATA[2019.03.29]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233448&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233448&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 05 Mar 2019 09:38:26 +0900 233447 (<![CDATA[연구비]]>)<![CDATA[국가 항암신약개발사업 제19-1차 후보물질 공모 안내]]>(<![CDATA[2019.03.31]]>) BRIC 동향-Bio일정 http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233447&Page=&Board=bio_schedule1& http://www.ibric.org/myboard/read.php?id=233447&Page=&Board=bio_schedule1& Tue, 05 Mar 2019 09:36:16 +0900